Käyttöehdot

Vuokraamo.com käyttöehdot

 

Yleistä

Nämä Vuokraamon käyttöehdot määrittävät Yhdistin Oy:n tarjoaman (jatkossa ”Palveluntarjoaja”) Vuokraamo.com-palvelun (jatkossa ”Palvelu”) käyttöä. Vuokraamo.com tarjoaa alustan ilmoittaa kohteita vuokralle ja hallinnoida vuokria alustalle rekisteröityneiden käyttäjien välillä. Palvelua käyttävä (jatkossa ”Käyttäjä”) voi olla yritys tai yksityinen henkilö.

Osa toiminnoista vaatii rekisteröitymisen Palveluun, jonka jälkeen Käyttäjä voi toimia sekä vuokralleantajana, että vuokraajana. Palveluntarjoaja mahdollistaa Käyttäjien välisen kommunikoinnin ja vuokrasopimusten tekemisen Palvelussa sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi. Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain näiden käyttöehtojen, muiden Palvelussa olevien sääntöjen ja ohjeiden, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

 

Vuokran osapuolet

Vuokra tapahtuu suoraan vuokralleantajana ja vuokraajana toimivien Käyttäjien välillä.

  • Vuokralleantaja on osapuoli, joka listaa kohteen Palveluun ja vuokraa omaa omaisuuttaan eteenpäin vuokraajille ja hallinnoi omia vuokrakohdelistauksiaan.
  • Vuokraaja on osapuoli, joka vuokraa toiselta käyttäjältä hänen listaamaan kohteen.

Palveluntarjoaja tai Palvelu eivät ole vuokran osapuolia eivätkä vastaa Palvelussa ilmoitettujen kohteiden tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ja Palvelu tarjoavat vain alustan, jolla vuokran osapuolet voivat toteuttaa vuokria keskenään, mutta ne eivät ole osana vuokrasopimusta.

 

Varaaminen

Palvelussa ilmoitetun listauksen varaaminen tapahtuu Palvelussa. Vuokraaja tekee varauksen listauksen sivulla ja maksaa katevarauksen valitsemaltaan ajalta listauksen hinnaston mukaisesti. Vuokraaja voi liittää varaukseen myös viestin helpottamaan vuokranantajan päätöstä ja vuokraaja voi olla erikseen yhteydessä vuokranantajaan Palvelun kautta myös ilman varauspyyntöä. Vuokranantaja joko hyväksyy tai hylkää vuokran.

Mikäli vuokranantaja hylkää vuokrapyynnön tai ei tee mitään päätöstä erikseen ilmoitetussa ajassa, katevaraus palautetaan vuokraajalle ja vuokra peruuntuu.

Mikäli vuokranantaja hyväksyy vuokran, maksu vapautetaan vuokranantajalle vuokratapahtuman yhteydessä vuokraajan ilmoituksella ja maksusta peritään Palvelun palvelumaksu.

Vuokran osapuolet sopivat vuokrakohteen luovutuksesta keskenään. Vuokraamo ei pysty todentamaan mahdollisia Palvelun ulkopuolella lähetettyjä viestejä tai yhteydenottoja, joten turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa hoitaa viestitys Palvelun yksityisviestijärjestelmällä.

 

Maksunvälittäjä

Palvelu mahdollistaa maksamisen luottokortilla kolmannen osapuolena olevan, erillisen maksunvälittäjän kautta. Maksunvälittäjänä Palvelussa toimii Stripe (linkki johtaa ulkoiselle sivulle) (jatkossa ”Maksunvälittäjä”). Luottokorttitietoja ei säilytetä Palvelussa. Palvelu välittää kaikki maksamiseen tarvittavat tiedot, mukaan lukien Käyttäjän luottokortin tiedot, henkilötiedot, yksilöidyt maksuun liittyvät tapahtumatiedot ja tilinumeron maksunvälittäjälle, joka hoitaa maksuprosessin toimivuuden välitettyjen tietojen avulla.

Maksujenvälittäjä ei vastaa Käyttäjien tai Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välisestä oikeustoimesta. Maksujenvälittäjä ei miltään osin vastaa oikeustoimen kohteena olevan vuokrauskohteen ominaisuuksista, toiminnallisuudesta, virheestä, viivästyksestä, toimittamatta jättämisestä tai toimitetun vuokrauksen kohteen tai palvelun vastaanottamisen laiminlyönnistä. Kaikki Palvelun tai Käyttäjän toimintaa ja vuokrauskohdetta koskevat huomautukset, reklamaatiot ja vaatimukset tulee siten osoittaa suoraan asianomaiselle Käyttäjälle tai Palveluntarjoajalle riippuen huomautuksen, reklamaation tai vaatimuksen kohteesta.

Maksunvälittäjä tai Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisesta esteestä johtuvista viivästyksistä, vahingoista tai palvelukatkoista. Ylivoimainen este oikeuttaa Maksunvälittäjää tai Palveluntarjoajaa keskeyttämään toiminnan toistaiseksi.

Maksujenvälittäjä ei vastaa Käyttäjille aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä tuotosta, tulon menetyksestä tai muusta vastaavasta vahingosta.

 

Maksaminen

Vuokrat maksetaan luottokortilla Maksunvälittäjän avulla. Vuokrien maksaminen Palvelun ulkopuolella muilla keinoin kuin erikseen on mainittu hyväksyttäviksi Palvelussa, on kiellettyä ja voi johtaa korvausvaateeseen Palveluntarjoajalta.

Varoitus: Älä koskaan maksa varsinaista vuokraa muutoin kuin varauksen yhteydessä Vuokraamon kautta. Vaikka maksunvälityksessä käytetään kolmannen osapuolen palvelua, maksutapahtuma käynnistyy Vuokraamossa automaattisesti. Jos saat epäilyttävän laskun, tekstiviestin tai sähköpostin Vuokraamon nimissä, ilmoita siitä meille. Vuokraehdoissa voidaan määritellä varsinaisen vuokramaksun ulkopuolisia maksuja (myöhästymiset ym.) myös käyttäjien välille, jotka käyttäjät voivat veloittaa toisiltaan haluamallaan tavoin. 

Koska Palvelu ei ole vuokran osapuoli, ylimääräiset Käyttäjien kesken vuokraehdoissa tai muualla sovitut maksut eivät kuulu tässä tarkoitettuihin vuokrien maksuihin eikä niitä hoideta Palvelussa. Niihin ei myöskään sovelleta Palvelun hinnastoa tai välityspalkkiota. Tällaisia voivat olla esim. viivästymismaksut ja korvaukset vahinko- ja katoamistapauksissa tai Käyttäjien välillä tehdyt osittaiset vuokrahintojen palautukset tai lisäykset.

Varaamisen yhteydessä luottokortilta veloitetaan koko vuokran suuruinen katevaraus. Katevarauksen veloitusta säilytetään Maksunvälittäjän asiakasvaratilillä.

Katevaraus maksetaan vuokranantajalle Palvelun palvelumaksulla vähennettynä, kun vuokra on merkitty tapahtuneeksi. Vuokraaja tekee merkinnän itse vuokra-ajan aikana tai viimeistään viimeisenä vuokrapäivänä. Mikäli vuokraaja ei merkitse vuokraa tapahtuneeksi, Vuokraamo.com merkitsee automaattisesti vuokran tapahtuneeksi kolme päivää vuokra-ajan päättymisestä.

Palvelumaksun suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. 

Raha pyritään siirtämään Maksunvälittäjältä takaisin vuokraajalle tai vuokranantajalle kohtuullisessa ajassa. Mahdollisia Palvelun veloittamia palvelumaksuja ei palauteta.

 

Riitautus

Ennen vuokran merkitsemistä tapahtuneeksi vuokraaja voi tarvittaessa riitauttaa vuokran, jolloin vuokran maksun siirtäminen pysäytetään ja asia selvitetään Palvelutarjoajan ja vuokraan kuuluvien Käyttäjien kesken 85 päivän kuluessa vuokran hyväksymisestä tai maksu siirretään vuokranantajalle. 

Riitautetussa vuokrassa käyttäjät antavat näillä käyttöehdoilla Palveluntarjoajalle oikeuden päättää rahanjaosta ja maksuista käyttäjien kesken. Näin ollen vuokran hyväksyntä ei takaa vuokranantajalle maksun saamista, mikäli vuokraaja riitauttaa vuokran, mutta myöskään riitautus ei takaa rahojen palautusta vuokraajalle.

Riitauttaessa vuokran vuokranmaksu tai sen palautus voi myöhästyä yli normaalien aikataulujen. 

 

Asiakkuuden edellytykset ja vastuita

Jättääkseen kohteen vuokrattavaksi tai vuokratakseen kohteen on käyttäjän rekisteröidyttävä. Rekisteröityminen Palveluun on ilmaista.

Rekisteröityessä Käyttäjä vakuuttaa olevansa oikeustoimikelpoinen sekä, että hän on vähintään 18-vuotias tai hänellä on huoltajan lupa käyttää Palvelua. Käyttämällä Palvelua käyttäjä lupaa toimia näiden käyttöehtojen ja hyvien tapojen mukaisesti.

Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksella tehdystä toiminnasta ja salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta ja salassapidosta. Mikäli Käyttäjä huomaa tai epäilee tunnuksensa tietoturvan vaarantuneen, tulee hänen ilmoittaa asiasta viipymättä Palvelun ylläpitoon. Ilmoittaminen voi auttaa ratkaisemaan ongelman, mutta se ei poista Käyttäjän vastuuta tunnuksella tehdystä toiminnasta. 

Käyttäjä sitoutuu käyttäjätunnuksen luomisessa antamaan Palveluun totuudenmukaiset, tarkat ja riittävän laajat tiedot sekä ylläpitämään näitä tietoja niiden muuttuessa.

Käyttäjän on itse huolehdittava oman vuokraustoimintaansa liittyvistä tiedonannoista, kuten veroista, veroluonteisista maksuista ja muista maksuista tai velvoitteista, joita edellytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

 

Vuokraajaa koskevat erityisehdot

Vuokraaja vakuuttaa, että hänellä on riittävät tiedot ja taidot vuokraamansa kohteen hallintaan ja käyttämiseen viimeistään silloin, kun hän vastaanottaa kohteen vuokranantajalta. Vuokraajan tulee huolehtia saamastaan kohteesta koko vuokran ajan, kunnes kohde on palautettu takaisin vuokranantajalle.

Vuokraaja kysyy mahdollisista epäselvyyksistä, toivomista rajauksista tai lisäyksistä vuokranantajalta etukäteen ennen varaamista. Lähettämällä varauksen vuokraaja ilmoittaa ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä kohteeseen liittyvät vuokraehdot. 

Vuokraajan on noudatettava vuokranantajan ohjeistuksia vuokrakohteeseen ja sen palauttamiseen liittyen, elleivät ne ole ilmeisen kohtuuttomia. Näistä käytännöistä on suositeltavaa sopia etukäteen ennen vuokraa.

Vuokraaja voi joutua korvausvastuuseen, mikäli vuokrakohde katoaa, tuhoutuu tai vahingoittuu.

Vuokraajan tulee merkitä vuokra tapahtuneeksi vuokra-ajan aikana, viimeistään viimeisenä vuokrapäivänä. Mikäli vuokraaja ei tee merkintää, Vuokraamo.com merkitsee vuokran tapahtuneeksi vuokraajan puolesta automaattisesti kolmen päivän kuluttua vuokran päättymisestä. 

 

Vuokranantajaa koskevat erityisehdot

Vuokranantajan on pyrittävä selvittämään, että vuokraajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokraamansa kohteen hallintaan ja käyttämiseen viimeistään vuokrakohteen luovuttamisen yhteydessä. Erityisen tärkeää on huomioida mahdolliset luvat ja kortit, joita kohteen käyttäminen tai hallinta edellyttää.

Vuokranantaja ei saa yksipuoleisesti muuttaa vuokran vuokraehtoja vuokran hyväksynnän yhteydessä tai sen jälkeen. Mahdolliset muutokset, lisäykset ja rajaukset tulee ilmoittaa vuokranantajalle ennen vuokran hyväksyntää. Palvelu saattaa tarjoaa valmiita pohjia, joita voi käyttää tähän tarkoitukseen (kts. tarkemmin kohta ”Vuokraehdot”)

Vuokranantaja on vastuussa antamansa tilinumeron oikeellisuudesta ja toiminnasta. Vuokranmaksu tilitetään vuokranantajalle vuokranantajan ilmoittaman tilinumeron perusteella ja vuokranantajan on pidettävä huoli, että tilinumero on oikea ja toimiva vuokraajan tekemästä varaushetkestä alkaen siihen asti, kunnes vuokranantaja on vastaanottanut varat. Palveluntarjoaja ei ole vastuullinen korvaamaan väärään osoitteeseen maksettuja vuokria.

 

Tilin sulkeminen ja käyttöehtojen rikkominen

Palveluntarjoaja voi sulkea Käyttäjän tunnuksen tai estää tunnuksen käyttämistä, tehdä siihen merkintöjä (esim. varoituksia) oman harkintansa mukaan mikäli on olemassa epäilys, että käyttäjä toimii näiden käyttöehtojen, sovellettavien lakien, annettujen ohjeiden tai hyvien tapojen vastaisesti tai mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun 12 kuukauteen. Huomaa myös tietojen poistosta kertova osio kohdassa "Palvelun saatavuus". 

Palveluntarjoajan epäillessä vakavaa rikkomusta, kuten esimerkiksi väärän tiedon ilmoittamista, harhaanjohtavaa ilmoittamista tai mahdollista rikosta Palveluntarjoaja voi pyytää rahansiirron keskeytystä tapauksen selvittämisen ajaksi ja tehdä rikosilmoituksen.

 

Vuokraehdot

Vuokrat ovat Käyttäjien välisiä ja vuokranantaja voi määritellä omat vuokraehtonsa, mutta ne eivät saa olla ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa (esimerkiksi, mutta ei rajoittuen vuokran maksutapaan ja -aikaan).

Palvelu tarjoaa valmiita pohjia vuokraehdoille ja käyttäjät voivat joko käyttää niitä, täydentää ja rajoittaa niitä tai luoda omia ehtoja näissä ehdoissa mainituin rajoituksin.

Vuokranantajan valitessa Palvelusta valmiin vuokrapohjan hän kuitenkin sitoutuu käyttämään niitä mahdollisin erikseen kohdelistauksessa tai käyttäjien yksityisviesteissä kirjallisesti ilmoittamin lisäyksin, muutoksin tai rajoituksin.

Vuokranantaja sitoutuu ilmaisemaan selkeästi ja mahdollisimman yksiselitteisesti etukäteen ennen vuokran hyväksyntää millaisia ehtoja vuokriin sovelletaan. Vuokranantaja ei saa vuokran hyväksynnän yhteydessä tai sen jälkeen muuttaa tai rajoittaa vuokraehtoja tai laajentaa niitä yksipuoleisesti kyseisen vuokran osalta. Vuokranantaja saa muuttaa, rajoittaa tai laajentaa ehtoja kirjallisesti ennen vuokran hyväksyntää esimerkiksi ilmoituskohteen sivulla tai yksityisviestillä kirjallisesti ilmoittaen, mutta mikäli käynnissä on jo Käyttäjien välinen keskustelu tulevasta vuokrasta, on vuokranantajan ilmoitettava muutoksesta toiselle osapuolelle kirjallisesti erikseen esimerkiksi yksityisviestillä niin, että vuokraajalla on mahdollisuus vastustaa ehdotusta.

Vuokraehdoissa ei saa pyrkiä kiertämään Palvelun palvelumaksua tai välityspalkkiota, mutta niissä saa sopia mahdollisista myöhästymismaksuista, korvauksista ja muista lisämaksuista, jotka eivät kuulu Palvelun palvelumaksun tai välityspalkkion piiriin. Tällaisista erikseen sovituista maksuista Käyttäjät sopivat keskenään eikä niitä makseta Palvelussa, vain Palvelun kautta tehty vuokra maksetaan Palvelussa Maksunvälittäjän avulla. 

 

Peruutukset

Vuokraaja ei voi perua palvelun kautta tehtyä vuokraa Palvelussa. Vuokranantaja ei voi perua vuokraa hyväksyttyään sen Palvelussa. Mikäli vuokraaja ja vuokranantaja sopivat keskenään eri tavoin peruutusten osalta, sitä ei voi käsitellä Palvelussa, sillä maksut kulkevat ennalta määriteltyjen valintojen ja aikarajojen avulla. 

 

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Vuokrat ovat Käyttäjien välisiä ja Palvelulla on rajalliset mahdollisuudet puuttua mahdollisiin Käyttäjien välisiin riitatilanteisiin. Palvelun väärinkäytöissä Palvelu voi kuitenkin pyrkiä estämään esimerkiksi rahaliikennettä, mikäli vuokratapahtumassa on ongelma tai riitatilanne. Palvelu voi myös tarjota rajallista neuvontaa ja näkemystä riitatilanteiden selvittämiseen, mutta Palvelu ei tarjoa juridista apua. Riitatilanteet on pyrittävä selvittämään ensisijaisesti neuvottelemalla.

Palvelu ei luovuta toisten Käyttäjien tai kohteiden tietoja toisille Käyttäjille milloinkaan ilman tietojen luovutuksena olevan Käyttäjän suostumusta tai tahdonilmaisua, mutta Palvelu luovuttaa tiedot tarvittaessa viranomaisille riitatilanteiden selvittämisen ja tapahtumien todentamiseksi. Tällaisiin tietoihin kuuluu käyttäjien erikseen syöttämien tietojen lisäksi myös esimerkiksi mahdolliset lokitiedot ja muuta systeemin keräämää tietoa. Voit lukea lisää yksityisyyskäytännöistämme tietosuojaselosteesta.

Palveluun ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näihin ehtoihin ja Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Palveluntarjoajaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

 

Tärkeitä rajoitusehtoja

Palveluntarjoaja ei ole osa vuokrasopimusta. Vuokrasopimus syntyy vain vuokranantajana ja vuokraajana toimivien käyttäjien välille. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien tekemistä maksusuorituksista tai tekemisissä Palvelussa tai sen ulkopuolella.

Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat vuokra-aikana tai sen ulkopuolella. Palveluntarjoaja ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun, sen käyttämiseen tai sen välityksellä saatavilla olevaan tietoon tai ilmoituksiin.

Palveluntarjoaja ei tarkista Käyttäjien palveluun antamia tietoja tai listauksien sisältöjä muutoin kuin satunnaistarkastuksin tai erillisestä pyynnöstä eikä ole vastuussa Käyttäjän palveluun syöttämistä tiedoista, mukaan lukien profiilin tai listausten sisältämät tiedot sekä käyttäjien toisilleen lähettämät viestit. Palveluntarjoaja ei tarkista myöskään käyttäjätunnusten taustalla olevien tahojen oikeustoimikelpoisuutta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien mahdollisesti suorittamatta jättämistä maksuista, Käyttäjien välisistä sopimuksista tai niiden sisällöistä, Käyttäjien verotuksesta tai kohteiden vakuutuksista. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista käyttöehtojen, vuokraehtojen ja muiden hyväksymiensä sopimusten asettamien velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Palveluntarjoaja pyrkii estämään ja poistamaan kohteita erillisiin ilmoituksiin perustuen kohtuullisessa ajassa silloin kun niiden voidaan osoittaa tarpeellisella varmuudella olevan näiden käyttöehtojen tai sovellettavien lakien vastaisia tai omaa harkintaa käyttäen muusta perustellusta syystä. Palveluntarjoaja ei takaa tietojen virheettömyyttä tai Käyttäjien syöttämän materiaalin välitöntä poistamista. On kuitenkin Käyttäjien omalla vastuulla sekä syöttää oikeanlaista tietoa että tarkistaa mahdolliset ilmoituksissa ja profiileissa olevat tiedot, kunnes Käyttäjät saavat tarpeellisen varmuuden tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja vastaa keskusteluyhteydestä Maksunvälittäjään, mutta ei vastaa Maksunvälittäjän toiminnasta.

 

Palvelun saatavuus

Palveluntarjoaja tarjoaa rajoitettua tukea yhteydenottolomakkeella lähetettyihin viesteihin palveluaikojensa rajoissa.

Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta yli 6 kk vanhat yksityisviestit ja kohdeilmoitukset ilman erillistä ilmoitusta. Huomaa myös käyttäjätunnuksen poistoa koskeva tieto kohdassa "Tilin sulkeminen ja käyttöehtojen rikkominen". 

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja pyrkii rajoittamaan keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista Palveluntarjoajan resurssit huomioiden.

Mahdollisista keskeytyksistä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajaa, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntarjoaja on ilmoittanut Käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

 

Immateriaalioikeudet

Palvelu sisältää immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai saattaa niitä yleisön saataville ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa aineistoon. Palveluntarjoajalla on oikeus, muttei velvollisuutta luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Käyttäjällä säilyy Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa aineistoon.

Palvelussa saattaa olla linkkejä myös muille verkkosivustoille. Käyttäjä vierailee kolmansien osapuolten verkkosivustoilla omalla vastuulla.

 

Yksityisyyskäytännöt ja evästeet

Henkilötietoja, tilinumero ja maksukortin tietoja välitetään muille osapuolille siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista, esimerkiksi Maksunvälittäjälle lähetetään sekä maksajan maksukortin tiedot että vastaanottajan tilinumero ja muut käsittelyssä tarvittavat tiedot. Toisille Käyttäjille ei paljasteta muiden Käyttäjien tietoja kuin siinä laajuudessa, jossa Käyttäjät ovat antaneet itse hyväksyntänsä tietojen näyttämiseen. Esimerkiksi osoite voi näkyä Käyttäjän julkisessa profiilissa ja/tai kohdesivulla, mutta käyttäjän nimestä näytetään vain Etunimi ja Sukunimen ensimmäinen kirjain, mutta ei koko Sukunimeä.

Palvelu käyttää evästeitä palvelun toiminnan kehittämiseen ja paremman palvelukokonaisuuden tarjoamiseen. Näitä tietoja voidaan käyttää myös markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa.

Palveluntarjoaja tai sen valtuuttama taho voi analysoida Palvelun keräämää tietoa ilman, että yksittäisiä Käyttäjiä voi luotettavasti tunnistaa. Anonymisoituja tietoja voidaan myös julkaista.

Voit lukea yksityisyyskäytännöistämme tarkemmin tietosuojaselosteestamme.

 

Muuta

Käyttäjän on noudatettava Palvelun käyttöön liittyen Palvelun ylläpidon antamia ohjeita, sääntöjä ja käytäntöjä.

Palveluntarjoaja voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palveluntarjoajan omaan harkintaan perustuen, etukäteen siitä ilmoittamatta.

Palvelussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan syrjinnän vastaista käytäntöämme.

Ylivoimaisen esteen sattuessa, sekä Palvelunvälittäjä että Käyttäjä vapautuvat näiden Ehtojen mukaisista velvoitteista siinä laajuudessa, kun velvoitteiden noudattaminen on estynyt ja siksi ajaksi kunnes ylivoimainen este poistuu.

 

Ehtojen voimassaolo, päättyminen, siirtäminen ja muutokset

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja yksipuoleisesti. Muutokset tulevat voimaan heti ja käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy uudet ehdot itseään oikeudellisesti sitoviksi.

Mikäli Käyttäjä ei enää halua käyttää Palvelua, voi Käyttäjä irtisanoutua Palvelun käytöstä ja näistä Ehdoista ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse siitä ilmoittamalla. Irtisanoutumalla Palvelusta ja näistä Ehdoista Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu vahvistettujen varausten hoitamisesta ja niihin liittyvistä ehdoista. Mikäli Käyttäjä irtisanoutuu näistä Ehdoista ja lopettaa Palvelun käytön Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän käyttäjätunnuksen sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle.

Lisätietoa

Olennaisia sääntöjä, aikarajoja ja käytäntöjä Vuokraamo.comissa: 

 

Linkit Vuokraamo.com ulkopuolelle

  • Stripe.com (Maksunvälittäjän sivut, englanniksi)

 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift