Vakiomuotoiset vuokraehdot

Vakiomuotoiset perusvuokraehdot

 

Näissä ehdoissa käytetyt termit ja vuokran osapuolet

 • Vuokranantaja = Henkilö, yritys tai taho, joka on omistaa kohteen ja antaa sen vuokralle tai on valtuutettu antamaan kohteen vuokralle omistajan toimesta.
 • Vuokraaja = Henkilö, yritys tai taho, joka vastaanottaa vuokrakohteen ja ei omista kohdetta.
 • Nouto = Tilanne, jossa vuokranantaja luovuttaa kohteen vuokraajalle.
 • Palautus = Tilanne, jossa vuokraaja palauttaa kohteen takaisin vuokranantajalle.

 

Tärkeää

 • Vuokranantaja esittelee kohteen, ja tarkistaa kohteen noudon yhteydessä.
 • Vuokraaja merkitsee vuokran tapahtuneeksi Vuokraamossa heti vuokran päätyttyä onnistuneesti. 

 

Kohteen kunto

 • Kohde luovutetaan siinä kunnossa kuin se on. Kohteen kunnosta on kerrottu pääpiirteet kohdeilmoituksessa.
 • Kohde palautetaan siinä kunnossa kuin se on luovutettu, kuitenkin kohteen tavanomainen käyttö huomioiden. 
  • Esimerkiksi kiveniskemät ajoneuvon tuulilasissa tai pellissä eivät ole tavanomaisia käytönjälkiä, mutta porakoneen mukana tulleen poranterän kuluminen on. 
 • Vuokraaja on vastuussa vuokrakohteesta noudon jälkeen palautukseen asti. Mikäli vuokrakohde on postitettu, vuokranantaja on vastuussa kohteesta kunnes se on luovutettu vuokraajalle ja vuokraaja on vastuussa kohteesta, kunnes vuokranantaja on vastaanottanut sen. Vuokraaja ei voi siirtää korvausvastuuta toiselle henkilölle tai taholle. 

 

Korvausvelvollisuus palautuksen yhteydessä havaituista vioista ja puutteista

Vuokran aikana syntyneet viat ja puutteet voivat johtaa vuokraajan korvausvelvollisuuteen. Korvausta ei makseta tavanomaisesta kulumasta. Molemmat osapuolet ymmärtävät, että esimerkiksi työkaluihin syntyy jälkiä niitä käytettäessä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan merkittävät palautuksen yhteydessä havaitut uudet viat ja puutteet, esimerkiksi kiveniskemät, halkeamat, näkyvät naarmut ja muut virheet ja puutteet. Mahdolinen korvaus tapahtuu erikseen yhteisesti korvaustavasta sopien (korjauskulujen maksu, arvonmenetyksen hyvitys, uuden hankinta ym.). 

 

Lisätarvikkeet, nesteet, irtaimisto, täytteet ym.

 • Kohde palautetaan niillä lisätarvikkeilla, täytteillä ja ominaisuuksilla, joita siinä mahdollisesti on saatu mukana. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi asunnon irtaimistoa, ajoneuvojen polttoaineita ja nesteitä, asuntoautojen- ja vaunujen kaasuja, porakoneen ja työkalujen teriä ja muita tällaisia kohteeseen usein erikseen hankittavia lisäosia tai täytteitä.
 • Sovelletaan samoja korvauskäytäntöjä vikojen, puutteiden ym. osalta kuin itse kohteessa.
 • Yksittäisten osien myöhästyminen palautuksesta ei aiheuta lisäkorvausta elleivät niiden puute estä kohteen vuokraamista kokonaisuutena. Esimerkiksi tyynyn puuttuminen asuntovaunusta ei estä sen vuokraamista, mutta akun puuttuminen kamerasta estää kameran vuokraamisen. Mikäli kohteen vuokraamiselle kriittisiä osia ym. puuttuu palautuksesta, sovelletaan Nouto- ja palautus-kohdassa mainittuja korvauskäytäntöjä.

 

Nouto- ja palautusajat ja viivästymiset

 • Vuokra-ajat (päivämäärät ja mahdollisesti kellonajat päivä- ja yövuokrissa tai päivämäärät ja kellonajat tuntivuokrissa) on sovittu etukäteen vuokraajan ja vuokranantajan välisesti vuokraamo.com -sivustolla. 
 • Tarkoista nouto- ja palautusajoista sekä nouto- ja palautusmenetelmistä pyritään sopimaan etukäteen kirjallisesti esimerkiksi yksityisviestein. Mikäli niin ei ole tehty tai jos aikoihin tulee odottamattomia muutoksia, ilmoitetaan niistä toiselle osapuolelle viipymättä. Aikatauluesteet pyritään neuvottelemaan avoimesti ja niin, että molemmilla osapuolilla on ymmärrystä toisen aikatauluja kohtaan. 
 • Päivä- ja yövuokrissa nouto tai palautus on viivästynyt, kun toinen osapuoli myöhästyy sovitusta ajasta yli tunnin. 
 • Tuntivuokrassa nouto tai palautus on viivästynyt, kun toinen osapuoli myöhästyy sovitusta yli kymmenen minuuttia. 

 

Korvaus riippuu myöhästyneestä osapuolesta, kun myöhässä on: 

 • Vuokraaja noudon yhteydessä:
  Ei korvausvelvollisuutta. Uusi molemmille sopiva noutoaika voidaan sopia. 
 • Vuokranantaja noudon yhteydessä
  Vuokraaja voi vaatia myöhästymisestä kohteen hinnaston mukaisen korvauksen. Korvaus on enimmillään välityspalkkion sisältävän vuokran verran. Esim. päivävuokran myöhästyessä yli tunnin (joka on ylempänä mainittu myöhästymisen raja), korvaus on yhden päivän vuokranmaksun verran (ei siis viikkovuokran seitsemäsosaa). 
 • Molempien myöhästyessä noudosta
  Ei korvausvelvollisuutta. Uusi molemmille sopiva noutoaika voidaan sopia. 
 • Vuokraaja palautuksen yhteydessä:
  Vuokranantaja voi vaatia myöhästymisestä hinnaston mukaisesti kaksinkertaista vuokrahintaa jokaisesta myöhästymispäivästä, -viikosta, -kuukaudesta tai tuntivuokrissa jokaiselta myöhästymistunnilta, kohteen varaushetkellä olleen hinnaston mukaisesti. Hinta lasketaan kuin kyseessä olisi uusi vuokra. Esimerkiksi päivä- ja yövuokrassa yli yhden tunnin, mutta enintään yhden vuorokauden, on kaksinkertainen yhden päivän tai yön vuokrahinta siitä huolimatta, että myöhästynyt vuokra olisi päivää tai yötä vajaa viikko- tai kuukausihinta alkuperäisessä varauksessa. 
  • Vuokraaja voi ehdottaa uutta palautusaikaa myöhästyneen tilalle. Yrityksenä olevan vuokranantajan on hyväksyttävä vuokraajan ehdottama uusi palautusaika arkisin klo 8-16 ja kuluttajan arkipäivisin ja pyhättöminä viikonlopun päivinä (la, su) klo 18-20 - mikäli vuokranantaja ei hyväksy näissä rajoissa vuokranantajan ehdottamaa aikaa, vuokranantajan oikeus periä myöhästymismaksua ei enää jatku. Vuokranantaja voi periä myöhästymismaksua palautushetkeen asti, mikäli palautus on em. rajoissa ja palautus onnistuu. Mikäli vuokranantaja ei hyväksy em. rajoissa vuokraajan ehdottamaa aikaa, vuokranantaja voi periä myöhästymistä vai vuokraajan uuden aikaehdotuksen tekohetkeen asti. 
 • Vuokranantaja palautuksen yhteydessä:
  Ei korvausvelvollisuutta. Uusi palautusaika, -paikka ja -tapa pyritään neuvottelemaan yhteisymmärryksessä ja osapuolet sopivat mahdollisista korvauksista samassa. Vuokranantaja voi ehdottaa toimintavaihtoehtoja, joista vuokraaja saa kieltäytyä, kuten esimerkiksi, että vuokraaja odottaa vuokranantajaa, vuokraaja tuo vuokrakohteen takaisin myöhemmin, vuokraaja postittaa tuotteen (jolloin vaaranvastuu postituksesta ja postituksen aikana on kuitenkin poikkeuksellisesti vuokranantajalla) tai vuokranantaja voi pyytää vuokraajaa jättämään kohteen tai avaimet haluttuun miehittämättömään paikkaan (jolloin vaaranvastuu on kuitenkin vuokranantajalla, mikäli vuokraaja toimii vuokranantajan ohjeiden mukaan). Vuokraaja ei saa oma-aloitteisesti ilman vuokranantajan hyväksyntää jättää vuokrakohdetta heitteille, ts. palauttaa ilman vastaanottajaa, ellei vuokranantaja ole sitä nimenomaisesti pyytänyt, tai vuokraaja on vaaranvastuussa kohteesta. Vuokranantaja voi vaatia toimintavaihtoehtoja, joista vuokraaja ei voi kieltäytyä, kuten vuokranantaja valtuuttaa toisen henkilön vastaanottamaan vuokrakohteen samalle ajalle ja paikalle (jolloin vuokranantaja on velvollinen informoimaan tuuraajaa ja vuokraajaa asiasta) tai vuokranantaja voi noutaa itse tuotteen vuokraajalta omakustanteisesti myöhemmin, jolloin vuokraaja ja vuokranantaja sopivat noutoajasta erikseen. Palautuksen viivästyessä vuokranantajan syystä kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle vuokrahintaa ja ylimääräisistä maksuista (odotusajan korvaus, matkakulut, postimaksut ym.) sovitaan erikseen samassa yhteydessä, kun toimintavaihtoehdosta sovitaan. 

 

Peruutus

Vuokrassa ei ole peruutusoikeutta.

 • Jos vuokraaja jättää noutamatta kohteen, rahoja ei palauteta.
 • Jos vuokranantaja ei luovuta kohdetta, vuokra voidaan riitauttaa ja vuokraaja voi vaatia rahojen palautusta.

 

Tiedot, taidot ja luvat

 • Kohdetta saa käyttää vain sen normaaliin ja käyttöohjeiden mukaiseen käyttöön. Kohteen vastaanottamalla vuokraaja ilmaisee olevansa kykeneväinen hallinnoimaan ja käyttämään kohdetta ja ymmärtää kohteen käyttöön, turvallisuuteen ja lupiin liittyvät asiat ja ilmaisee, että hänellä on lupa kohteen käyttöön mikäli sellainen vaaditaan.
 • Mikäli kohdetta ei saa käyttää tai luovuttaa ilman lupaa (esim. ajokortti) on vuokraajan esitettävä kyseinen lupa vuokranantajalle ja vuokranantajan on kysyttävä lupaa vuokraajalta. 
 • Vuokranantajan on saatava riittävä varmuus vuokraajan tiedoista, taidoista ja kyvyistä käyttää kohdetta oikein ja turvallisesti ja vuokraajan on parhaansa mukaan kyettävä ilmaisemaan nämä asiat vuokranantajalle. 
 • Kohteen vastaanottamisen lopuksi vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan, mikäli ei koe tietojensa, taitojensa tai lupiensa riittävän kohteen huolelliseen ja turvalliseen käyttöön ja vuokraaja on velvollinen lopettamaan vuokrakohteen käytön väliaikaisesti ja kysymään lisätietoja vuokranantajalta, mikäli epäilyksiä edellämainituista nousee esille myöhemmin vuokran aikana. 
 • Jos vuokraaja luovuttaa kohteen toisen henkilön käyttöön, vuokraaja on velvollinen varmistamaan, että kyseinen henkilö on soveltuva hallinnoimaan tai käyttämään kohdetta tarkastaen myös siihen liittyvät mahdolliset luvat. Vuokraaja ei voi siirtää korvausvastuuta vuokranantajaa kohtaan toiselle henkilölle, vaan vuokraaja on aina ensijaisesti vastuussa vuokraamastaan kohteesta. 

 

Maksut

 • Normaali vuokrahinta välityspalkkioineen maksetaan Vuokraamon kautta. 
 • Mahdolliset ylimääräiset kulut tai palautukset on hoidettava suoraan vuokran osapuolien kesken, kuten esimerkiksi kulut viivästymisistä, vioista ja rikkoutumisesta johtuvat korvaukset, vuokranmaksun lisäykset ja vähennykset, korvaavan tuotteen hankinnat, korjauskulut ja muut näissä ehdoissa mainitut erilliset velvoitteet tai muut vuokraajien kesken sovitut maksut. Ylimääräiset maksut suoritetaan suoraan vastaanottajan hänen osoittamallaan yleisesti käytössä olevalla maksutavalla (esim. pankkikortti, lasku, tilisiirto, käteinen). 

 

 

Muuta

 • Näistä ehdoista voidaan poiketa yhteisesti osapuolten kesken kirjallisesti sopimalla tai kohteen kuvauksessa vuokraajan vuokrapyynnön lähettämisen aikaan olevilla lisäehdoilla. Ensisijaisesti sovelletaan uusimpia osapuolten välisiä kirjallisia sopimuksia, toissijaisesti kohteen kuvausta ja viimeisenä näitä ehtoja.
 • Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. 

 

Vuokraehtojen ulkopuolisia linkkejä Vuokraamossa:


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift